image1
Regulamin

 

REGULAMIN PRZEWOZU

INTERSELO

46-250 WĄSICE UL.MŁYŃSKA 11

 

 

1.Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd.Bilet jest dokumentem imiennym

i nie może być odstąpiony innej osobie.

2.Pasażer ma obowiązek zapiąć pasy zaraz po zajęciu miejsca i w czasie całej podróży.

3.Pasażer jest zobowiązany posiadać ważne dokumenty(dowód osobisty, paszport).

4.Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach

ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5.Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności w przypodku zatrzymania Pasażera na granicy

oraz w czasie jazdy przez Służby Celne,Straż Graniczną,Policję, itp.

6.W busie zabrania się spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających

oraz palenia tytoniu.

7.Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego

przewozu w przypadku gdy Pasażer:

-nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu.

-znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

-zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lub komfort

podróży współpasażerów.

-skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer

8.Przewoźnik dołoży wszelkich starań , aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim

czasie, ale z przyczyn niezależnych od niego nie może tego zagwarantować.

9.Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóżnienia i ich dalsze skutki spowodowane

czynnikami administracyjnymi(kontrola celna,kontrola policyjna,itp) lub innymi czynnikami

niezależnymi od Przewoźnika(problemy techniczne,warunki atmosferyczne,utrudnienia w

ruchu drogowym lub na przejściach granicznych)

10.Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące bilety

-bilet jednostronny

-bilet dwustronny (zmiana daty opłata 10euro lub 40PLN)

-bilet OPEN (ustalenie daty 14 dni przed planowanym powrotem)

11.Za nie odbycie podróży z winy Przewożnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty

stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.

12.W przypadku rezygnacji przez Pasażera z przejazdu Przewożnikowi przysługuje prawo do

dokonania potrąceń następujących kwot:

-100% ceny biletu - w dniu wyjazdu

- 80%  ceny biletu - 1 dzień przed wyjazdem

- 60%  ceny biletu - 2 dni przed wyjazdem

- 50%  ceny biletu - 3 dni przed wyjazdem

- 25%  ceny biletu - 7 dni przed wyjazdem

13.Pasażer ma prawo przewozu 2 sztuki bagażu podstawowego o wadze nie przekraczającej

20 kilogramów i 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kilogramów.

14.Przewoźnik może zabrać dodatkowy bagaż za opłatą tylko

wtedy gdy pozwoli na to miejsce w bagżniku.

15.Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania dodatkowego bagażu bez podania przyczyn.

16.Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący

się pod bezpośrednią opieką Pasażera.

17.Przedmioty pozostawione przez Pasażera w busie nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością

Przewoźnika i są przechowywane przez Przewoźnika przez 30 dni.

18.W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy

Prawa Przewozowego i Kodeksu Cywilnego.